جوهر سابلیمیشن

چاپ سابلیمیشن به اینصورت است که شما تصویر مورد نظر را بصورت آئینه روی کاغذ ترانسفر با جوهر سابلیمیشن پرینت کرده و کاغذ خروجی را روی سطح مورد نظر گذاشته و به آن حرارت و فشار وارد میکنید.

در طول  پروسه  و هنگامی که جسم حرارت میبیند ، جوهر سابلیمیشن از روی کاغذ بخارشده و چون فشار بین سطوح زیاد است روی جسم کوتینگ شده شما انتقال پیدا میکند.

سپس کاغذ روی جسم را جدا کرده و چاپ خروجی حاصل میشود.