جاکلیدی گرد

همینطور که میدانیم، جاکلیدی یکی از لوازم ضروری برای نگداری از کلیدهاست و تقریبا همه از آن استفاده  میکنند.

تبلیغات روی این وسیله بسیار پربازده میباشد.

جاکلیدی گرد در طرح های مختلف و زیبا، یکی از انواع شکلهای مختلف جا کلیدی هایی است که ثامن چاپ وارد میکند.

بهترین کیفیت چاپ را دارد و جنس شیشه روی جاکلیدی از کریستال درجه یک میباشد که نمای خاصی به جاکلیدی میدهد.