کلمپ مخصوص لیوان مخروطی

کلمپ انواع لیوان به دلیل استفاده متوالی و مداوم ممکن است فرسوده شده و در کیفیت چاپ تاثیر گذار باشد.

ثامن چاپ تامین کننده انواع کلمپ لیوان های ساده و مخروطی میباشد.