جوهر سابلیمیشن

یکی از ملزومات چاپ سابلیمیشن جوهر مخصوص این نوع چاپ می باشد که با عمل تصعید از روی کاغذ مخصوص جدا شده و روی جسم مورد نظر مینشیند.