کارت ویزیت آلومینیومی

کارت ویزیت آلومینیومی محصول جدید ثامن چاپ
قابلیت چاپ با قالب سطوح صاف و بشقاب را دارد.

دما و زمان چاپ کارت ویزیت آلومینیومی باید متوسط باشد.

توجه: دمای بسیار بالا از کیفیت چاپ کارت ویزیت فلزی میکاهد.