پیکسل بیضی

محصول جدید ثامن چاپ 

پیکسل بیضی

پشت پلاستیکی

فروش انواع پیکسل خام و دستگاه پیکسل زن به همراه کاتر و قالب پیکسل.