پیکسل پشت فلزی

پیکسل های پشت فلز سوزنی در ابعاد مختلف

قطر پیکسل های موجود:

25 میلیمتر

32 میلیمتر

37 میلیمتر

44 میلیمتر

58 میلیمتر

75 میلیمتر