پیکسل مربع

پیکسل  مربع پشت پلاستیکی

سایز 5 سانتی متر