پیکسل پایه دار

محصول جدید ثامن چاپ
پیکسل ((پایه دار)) سایز 58
پیکسل با قطر 58 میلیمتر