پیکسل مستطیل

پیکسل مستطیل

سایز ۲/۵ ×۷

طول 7 سانتی متر و عرض 2/5 سانتی متر

مخصوص اتیکت