پیکسل مگنتی

محصول جدید ثامن چاپ

پیکسل مستطیل مگنتی 

سایز ۵ ×۸

پیکسل با طول 8 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر